नेपाल न्‍याय सेवा न्‍याय समूह प्रथम श्रेणीका अधिकृत र रजिष्‍ट्रारहरुका लागि अन्‍तरक्रिया


Date: 07 Jun 2024 - 08 Jun 2024 AD ( 2081-02-25 - 2081-02-26 BS )

Target Group: नेपाल न्‍याय सेवा न्‍याय समूह प्रथम श्रेणीका अधिकृत र रजिष्‍ट्रारहरु

Total Participants: 25

Venue: Dhulikhel

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2024